Szukałem tego w Paryżu, szukałem w Berlinie i Rzymie,

A to za oknem było i miało polskie imię.

J. Tuwim „Cel”

 

Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Stary Sącz - kreatywnie”

edycja IV

pt. ”Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną

na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

 

organizowanego przez

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

 

Tematem tej edycji konkursu jest Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego wraz
 z otuliną na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

Organizatorzy oczekują fotografii z szeroko rozumianym pejzażem, dopuszczalne będą

w pracach elementy architektury (pejzaż miejski, zabudowania, drogi, kapliczki itp.).

Niedopuszczalne są natomiast fotografie, których miejsce wykonania nie można jednoznacznie określić.

Technika wykonania prac dowolna (kolor lub monochromatyczne)

 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 2).

 2. Prace powinny być tak wykonane, by nie naruszały interesu osób trzecich.

 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 fotografii o wymiarach max 30*45cm, ale nie mniejszej niż 20 *30cm. Fotografie powinny być opisane na odwrocie w następujący sposób: godło autora – tytuł – miejsce wykonania.

 4. Do fotografii należy dołączyć płytę CD z zapisanymi w formacie JPG lub TIF zdjęciami (w rozdzielczości 300dpi), które zostaną wykorzystane do publikacji pokonkursowych. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko
   i imię autora – tytuł – numer kolejny z karty zgłoszenia (np. kowalski jan-cisza-1)

 5. W przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów negatywu.

W razie nie dołączenia płyty fotografie - zostaną zdyskwalifikowane

 

 1. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału
   w konkursie (załącznik nr 1).

 2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy umieścić w kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem). Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się
   z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.

 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.

 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.

Pozostałe prace nie będą odsyłane, istnieje możliwy osobisty odbiór fotografii
 do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, w siedzibie muzeum.

 1. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

• posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994r. tekst jednolity z 2006r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawiania oraz udostępnianiu na stronach internetowych Organizatora.

 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Muzeum Regionalne

im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu

ul. Rynek 6

33-340 Stary Sącz

 

konkurs fotograficzny”

od dnia 01.09.2020

do dnia 30.09.2020 roku

 (liczy się data wpłynięcia przesyłki do muzeum)

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Fotografie oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród pieniężnych:

I nagroda – 500 zł

II nagroda – 400 zł

III nagroda – 300 zł

oraz trzy wyróżnienia po - 100 zł

Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród.

 1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia 21.10.2020r..

 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi w dniu: 06.11.2020

ul. Mickiewicza 33 Stary Sącz o godzinie: 18 00

 

Kontakt z kuratorem konkursu:

 

Alicja Przybyszowska  + 48 602352889

alicjaprzybyszowska@interia.pl

 

Organizator:

Towarzystwo Miłośników

Starego Sącza

 

Patronat: Starostwo Powiatu Nowosądeckiego

Patronat medialny: starosadeckie.info

 

Załączniki