UWAGA! 

Termin przyjmowania prac na konkurs fotograficzny przedłużony do 10 października! 

 

Konkurs Fotograficzny

Stary Sącz - kreatywnie ”

edycja V

pt. ”Punkty widokowe wraz z ich walorami na terenie gminy Stary Sącz”

organizowanego przez

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

oraz

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Tematem tej edycji konkursu są fotografie najpopularniejszych punktów widokowych na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz:

Platforma Widokowa Ślimak (Wola Krogulecka)

Enklawa Bobrowisko (Stary Sącz)

Ścieżka w Koronie Drzew (Stary Sącz)

Nadesłane fotografie powinny zawierać fragment lub całą bryłę wyżej wymienionych obiektów, które w ostatnim czasie stanowią jedną z większych atrakcji turystycznych Popradzkiego Parku Krajobrazowego, oraz jego popularyzację.

Organizatorzy oczekują prac przedstawiających krajobraz wokół tych budowli, ich specyficzne wykonanie oraz atrakcyjność w środowisku naturalnym.

Technika wykonania prac dowolna (kolor lub monochromatyczne)

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 2).
 2. Prace powinny być tak wykonane, by nie naruszały interesu osób trzecich.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografie
  o wymiarach max 30*45cm, ale nie mniejszej niż 20 *30cm
 4. Do fotografii należy dołączyć:
 • płytę CD z zapisanymi w formacie JPG lub TIF zdjęciami (w rozdzielczości 300dpi), które zostaną wykorzystane do publikacji pokonkursowych. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko i imię autora – tytuł – numer kolejny z karty zgłoszenia (np. kowalski jan-cisza-1) W przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów negatywu. W razie nie dołączenia płyty – fotografie zostaną zdyskwalifikowane
 • kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę opiekuna.

 

 1. Prezentowane na konkurs prace powinny być niepodklejone, opatrzone na odwrocie godłem fotografa.
 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.
 4. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

•          posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994r. tekst jednolity z 2006r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawiania oraz udostępnianiu na stronach internetowych Organizatora,

•          wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i innych - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr.101 poz.926 z późn. zm.).

 1. Pozostałe prace nie będą odsyłane, istnieje możliwy osobisty odbiór fotografii
  do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, w siedzibie muzeum.
 2. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Muzeum Regionalne

im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu

ul. Rynek 6

33-340 Stary Sącz

konkurs fotograficzny”

od dnia 01.09.2021 do dnia 30.09.2021 roku

(liczy się data wpłynięcia przesyłki do muzeum)

 

 1. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Fotografie oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród: pieniężnych dla każdej z kategorii
  w kwotach:

I nagroda – pieniężna

II nagroda – pieniężna

III nagroda – pieniężna

Wyróżnienie - pieniężna

oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez darczyńców.

Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród.

 1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia 21-22.10.2021r.,
  a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w Internecie na stronach organizatora:

 

Kontakt z kuratorem konkursu:

Alicja Przybyszowska EFIAP/b AFRP + 48 602352889

alicjaprzybyszowska@interia.pl

Organizatorzy:

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 

"Projekt jest dofinansowany z budżetu powiatu nowosądeckiego" 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

na konkurs fotograficzny

„Stary Sącz - kreatywnie ” edycja V pt. ” Punkty widokowe wraz z ich walorami na terenie gminy Stary Sącz

Godło:            ………………………………………………………………..………………………….

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………..…………………..………

 

Adres:            …………………………………………………………………..……………………….

Numer telefonu:            ………………………………………………...…………………………

 

Adres e-mail:             ………………………………………………...…………………………………

Lp.

Tytuł pracy

Miejsce

Wykonania zdjęcia

Kategoria

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza oraz Krynickie Towarzystwo Fotograficzne w Krynicy- Zdrój zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 listopada 2015 roku, (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ) 

……………………..……                              …………………………………………………

data                                                                                  podpis autora fotografii 

 

Załącznik nr 2 

Zgoda

 

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………...

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego

imię i nazwisko ……………………………………………………………..

wiek: ………………………………………………………………………..

 

w konkursie fotograficznym „Stary Sącz - kreatywnie ” edycja V pt. ” Punkty widokowe wraz z ich walorami na terenie gminy Stary Sącz” organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 listopada 2015 roku, (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ) 

……………………..……                             …………………………………………………

data                                                                                                 (czytelny podpis opiekuna)