• Konkurs fotograficzny "Stary Sącz kreatywnie" -  VI 

REGULAMIN

 Konkurs Fotograficzny

„Stary Sącz - kreatywnie edycja VI pt. Pamięć i miejsce”

organizowanego przez

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

Tematem tej edycji konkursu są zabytkowe mogiły i grobowce, pochodzące sprzed 1945 roku, na terenie miejscowości: Stary Sącz (stary i nowy cmentarz), Barcice, Przysietnica, Gaboń oraz Gołkowice Dolne. Organizatorzy oczekują prac, ukazujących temat w ciekawy i oryginalny sposób z uwzględnieniem wartości historycznych, architektonicznych i kulturowych. Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na detale oraz formę fotografowanych obiektów (fragment lub cała bryła). Celem tego konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

Technika wykonania prac dowolna (kolor lub monochromatyczne)

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 2). Udzielenie zgody jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę pełnoletnią wszystkich postanowień regulaminu konkursu.
 2. Prace powinny być tak wykonane, by nie naruszały interesu oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 5 fotografie o wymiarach

max 30*45cm, ale nie mniejszej niż 20 *30cm. Na fotografii nie może znajdować się żaden podpis ani identyfikator autora.

 1. Zgłoszone na konkurs fotografie nie mogą być przetworzone poprzez fotomontaż. Dopuszcza się obróbkę fotografii na poziomie: kadrowania, kolorystyki, kontrastu itp. (ciemnia cyfrowa).
 2. Do fotografii należy dołączyć:
 • kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę opiekuna (załącznik nr 2)
 • płytę CD z zapisanymi w formacie JPG lub TIF zdjęciami (w rozdzielczości 300dpi,
  3600 pix dłuższy bok, barwa: RGB, rozmiar zdjęcia: maksymalnie 5MB), które zostaną wykorzystane do publikacji pokonkursowych. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko i imię autora – tytuł – numer kolejny z karty zgłoszenia (np. kowalski_jan_cisza_1). W przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów negatywu.

W razie niedołączenia płyty – fotografie zostaną zdyskwalifikowane.

 1. Prezentowane na konkurs prace powinny być niepodklejone, opatrzone na odwrocie godłem fotografa, tytułem pracy oraz miejscem jej wykonania.
 2. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.
 4. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:
  • posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994r. tekst jednolity z 2006r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawiania oraz udostępnianiu na stronach internetowych Organizatora
  • wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania i innych - zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr.101 poz.926 z późn. zm.).
 5. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
 6. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 poz. 1426).
 7. Pozostałe prace nie będą odsyłane, istnieje możliwy osobisty odbiór fotografii
  do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, w siedzibie muzeum.

Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres: 

Muzeum Regionalne 

im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu

ul. Rynek 6

33-340 Stary Sącz

konkurs fotograficzny”

od dnia 01.09.2022 do dnia 30.09.2022 roku

(liczy się data wpłynięcia przesyłki do muzeum)

Rozstrzygnięcie konkursu:

Fotografie oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród: pieniężnych w kwotach: 

I nagroda - 500zł

II nagroda - 400zł

III nagroda - 300zł

Wyróżnienia x 3 – 100zł

oraz nagród rzeczowych ufundowanych przez darczyńców

Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród.

Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia 15.10.2022r.,
a nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w Internecie na stronach organizatora.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 5 listopada 2022 roku.

Kontakt z kuratorem konkursu: 

Alicja Przybyszowska EFIAP/s AFRP + 48 602352889

alicjaprzybyszowska@interia.pl
 

Organizatorzy:

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza 

 

Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA

na konkurs fotograficzny

„Stary Sącz - kreatywnie edycja VI pt. Pamięć i miejsce

 

Godło: ………………………………………………………………..………………………….

 

Imię i nazwisko:……………………………………………………..…………………..………

 

Adres: …………………………………………………………………..……………………….

 

Numer telefonu:        ………………………………………………...…………………………

 

Adres e-mail: ………………………………………………...…………………………………

 

Lp.

Tytuł pracy

Miejsce

Wykonania zdjęcia

Kategoria

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 listopada 2015 roku, (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 )

………………………….……                        …………………………………………………

data                                                   podpis autora fotografii

 

Załącznik nr 2

Zgoda

 

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………..

Adres:…………………………………………………………………………………..

Telefon: ………………………………………………………………………………..

Nr dowodu osobistego: ………………………………………………………………...

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego 

imię i nazwisko ……………………………………………………………..

wiek: ………………………………………………………………………..

w konkursie fotograficznym „Stary Sącz - kreatywnie edycja VI pt. Pamięć i miejsce” organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 25 listopada 2015 roku, (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 )

……………..……………………………..……                            …………………………………………………

data                                                                                                                                 (czytelny podpis opiekuna)

Galeria zdjęć

Plakat info o konkursie fb.jpg
Plakat info o konkursie fb.jpg