Regulamin muzeum

REGULAMIN MUZEUM REGIONALNEGO IM. SEWERYNA UDZIELI W STARYM SĄCZU

Rozdział 1.  Przepisy ogólne

§ 1. Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu, zwane dalej „Muzeum”, jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, z siedzibą w Starym Sączu, adres: ul. Rynek 6, 33-340 Stary Sącz, wpisany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000026482 .

§ 2. Muzeum działa w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Z 2012 r. poz. 987); 2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.); 3) statutu Towarzystwa Miłośników Starego Sącza; 4) niniejszego regulaminu.

§ 3. 1. Muzeum nie posiada osobowości prawnej. 2. Siedzibą Muzeum jest Stary Sącz,  a terenem działania miasto i gmina Stary Sącz. 3. Adres Muzeum : ul Rynek 6 , 33-340 Stary Sącz.

Rozdział 2.  Zakres działania Muzeum

§ 4. 1. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności miasta Starego Sącza i historycznej ziemi starosądeckiej oraz gromadzenie, udostępnianie i trwała ochrona zbiorów. 2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu: historii i kultury, archeologii, sztuki, etnografii, numizmatyki i militariów. 3. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów: a) archiwalia i materiały dokumentacyjne dotyczące dziejów miasta Starego Sącza i regionu starosądeckiego; b) przedmioty codziennego użytku, meble, stroje i mundury, warsztaty i wyroby rzemieślnicze oraz narzędzia rolnicze; c) dzieła sztuki: obrazy i rzeźbę religijną dawną, sztukę współczesną , ludową i nieprofesjonalną; d) militaria, medale i odznaczenia, monety i banknoty; e) pamiątki i materiały dotyczące życia i działalności zasłużonych starosądeczan ze szczególnym uwzględnieniem postaci Ady Sari i ks. Józefa Tischnera;. f) książki „sandecjana” i widokówki.

§ 5 1. Muzeum realizuje zadania określone w § 4. 1) gromadzi zbiory z zakresu, o którym mowa w § 4 ust. 2; 2) inwentaryzuje, kataloguje i naukowo opracowuje zgromadzone zbiory i materiały dokumentacyjne, książki i czasopisma; 3) przechowuje zgromadzone zbiory w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynuje w sposób dostępny do celów naukowych; 4) zabezpiecza i konserwuje zbiory; 5) organizuje wystawy stałe, czasowe; 6) organizuje i prowadzi badania naukowe; 7) prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą i informacyjną; 8) udostępnia zbiory dla celów edukacyjnych i naukowych; 9) publikuje katalogi, przewodniki po wystawach, wyniki badań naukowych oraz wydawnictwa popularnonaukowe z zakresu swojej działalności; 10) zapewnia właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; 11) przyjmuje darowizny w postaci zbiorów oraz przejmuje depozyty od osób prywatnych i instytucji. 2. Muzeum może realizować swoje zadania przez współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, instytucjami edukacyjnymi i naukowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz innymi podmiotami.

Rozdział 3.  Zarządzanie i organizacja Muzeum

§ 6 Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.

§ 7 1. Muzeum zarządza Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. 2. Prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie. 3. Do zadań prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza należy w szczególności: 1) nadzór i kierownictwo nad całością działalności Muzeum; 2) nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem; 3) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi.

Rozdział 4.  Źródła finansowania i mienie Muzeum

§ 8 1. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum. 2. Mienie Muzeum stanowi wyodrębnioną część mienia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i może być wykorzystane wyłącznie do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 9 Źródłami finansowania działalności Muzeum są: 1) środki przekazywane przez Gminę Stary Sącz; 2) przychody z prowadzonej działalności; 3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 10 Środki pieniężne Muzeum są przechowywane na wyodrębnionym rachunku bankowym Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

Rozdział 5.  Postanowienia końcowe

§ 11 Przekształcenie lub likwidacja Muzeum może być dokonana przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 12 Zmian regulaminu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.

 Zarząd Towarzystwa Miłośników Starego Sącza /Podmiot nadający regulamin/

 Regulamin uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim, pismem z dnia 28.01.2014 r. znak: DL/107/14

Copyright © Muzeum Regionalne w Starym Sącz