Historia Towarzystwa

Organizacja powstała (zatwierdzenie statutu) w 1948 r.

Projektodawcami i założycielami byli: Wiktor Bazielich – prawnik i historyk miasta; Antoni Królik – nauczyciel; Józef Paszkiewicz – szewc i kolekcjoner pamiątek o Starym Sączu; Roman Cesarczyk – kolejarz i wieloletni przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Zgromadzenie założycielskie liczyło 26 osób. Dziś Towarzystwo Miłośników Starego Sącza liczy 165 osób, w tym kilkanaście rozsianych po kraju i zagranicy.

Celem Towarzystwa jest:

ochrona zabytków architektury mieszczańskiej oraz obiektów kultu religijnego

wspieranie miejscowych twórców profesjonalnych i amatorów we wszystkich działaniach sztuki, literatury i muzyki oraz ochrona ich dorobku

wspieranie i ochrona wyrobów rękodzielniczych miejscowych rzemieślników

popieranie badań nad historią i kulturą miasta i jego mieszkańców, a także popularyzowanie historii Starego Sącza i zasłużonych starosądeczan poprzez wydawanie opracowań naukowych, prelekcje i inne formy działań

współdziałanie w rozwijaniu i popularyzowaniu ogólnonarodowego i światowego dorobku kulturalnego między innymi poprzez Starosądeckie Festiwale Muzyki Dawnej

poszukiwanie wszelkich dostępnych form prowadzących do aktywizacji kulturalnej i społecznej mieszkańców miasta

Ważniejsze przedsięwzięcia Towarzystwa Miłośników Starego Sącza:

 • Stworzenie i prowadzenie Muzeum Regionalnego

 • Poparło inicjatywę uznania uznania Starego Sącza za rezerwat urbanistyczny (1954 r.)

 • Było inicjatorem uroczystości 700-lecia Starego Sącza (1957 r.)

 • Poparło inicjatywę dyr. Stanisława Gałońskiego o powołaniu Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej (w 2010 roku odbyła się XXXIII edycja Festiwalu) i do roku 2005 współuczestniczyło w jego organizacji)

 • Wspólnie z byłym Towarzystwem „Polonia” zorganizowało w Starym Sączu zlot młodzieży polonijnej z okazji trzechsetnej rocznicy wiedeńskiej (1983 r.)

 • Dla upamiętnienia wybitnych starosądeczan wmurowało kilkanaście tablic pamiątkowych

 • W 2001 roku odnowiło kapliczkę usytuowaną przy wjeździe do miasta, rok później zabytkowy cmentarzyk tzw. choleryczny z 1831 r.

 • Ufundowało doroczną nagrodę im. Józefa Paszkiewicza dla autorów prac naukowych i publikacji na temat Starego Sącza.

 • Organizuje uroczystości jubileuszowe zasłużonych działaczy, opiekuje się grobami znanych postaci

 • Organizuje odczyty i sympozja

 • Prowadzi systematyczną działalność edytorską

 • Od 2004 r. organizuje Starosądeckie Dni Księdza Józefa Tischnera

 • Od 2004 r. w dzień Wszystkich Świętych organizuje kwesty na starosądeckich cmentarzach a z zebranych pieniędzy restauruje zabytkowe nagrobki (do 2010 r. – 18 pomników)

 • W 2007 r. zorganizowano obchody 50 lecia Muzeum Regionalnego a w 2008 r. 60-lecie Towarzystwa.

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane m.in. w 2008 r. Dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury.

Przewodniczący Towarzystwa: Antoni Królik 1948 – 1973; dr inż. Stanisław Przybyłowicz 1973 – 1988; mgr Jan Koszkul 1989 – 2010; mgr inż. Andrzej Długosz od 2011.

Zasłużeni działacze Towarzystwa: Wiktor Bazielich, Henryk Barycz, Roman Cesarczyk, Tadeusz Jacewicz, Stanisław Kaliciecki, Antoni Kempa, Jan Koszkul, Antoni Królik, Stanisław Królikowski, Władysław Kubowicz, Franciszek Malik, Kazimierz Mrówka, Jan Lachowski, Rudolf Lachowski, Jan Lorczyk, Władysław Łasiński, Tadeusz Ogorzały Marian Palmowski, Józef Paszkiewicz, Stanisław Przybyłowicz, Wojciech Przystaś, Józef Tokarczyk, Antoni Wnęk, Jan Zięba.

Honorowym Przewodniczącym i Członkiem Towarzystwa jest mgr Marian Cycoń były burmistrz Starego Sącza obecnie poseł na Sejm RP.

Copyright © Muzeum Regionalne w Starym Sączu