Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny

Stary Sącz - kreatywnie”

edycja IV

pt. ”Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną

na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

organizowanego przez

Towarzystwo Miłośników Starego Sącza

Tematem tej edycji konkursu jest Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego wraz
z otuliną na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz.

Organizatorzy oczekują fotografii z szeroko rozumianym pejzażem, dopuszczalne będą

w pracach elementy architektury (pejzaż miejski, zabudowania, drogi, kapliczki itp.).

Niedopuszczalne są natomiast fotografie, których miejsce wykonania nie można jednoznacznie określić.

Technika wykonania prac dowolna (kolor lub monochromatyczne)

Zasady konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć do karty zgłoszenia pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów prawnych na udział w konkursie (załącznik nr 2).
 2. Prace powinny być tak wykonane, by nie naruszały interesu osób trzecich.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 fotografii o wymiarach max 30*45cm, ale nie mniejszej niż 20 *30cm. Fotografie powinny być opisane na odwrocie w następujący sposób: godło autora – tytuł – miejsce wykonania.
 4. Do fotografii należy dołączyć płytę CD z zapisanymi w formacie JPG lub TIF zdjęciami (w rozdzielczości 300dpi), które zostaną wykorzystane do publikacji pokonkursowych. Zdjęcia powinny być opisane w następujący sposób: nazwisko
  i imię autora – tytuł – numer kolejny z karty zgłoszenia (np. kowalski jan-cisza-1)
 5. W przypadku zdjęć analogowych prosimy o dołączenie skanów negatywu.

W razie nie dołączenia płyty fotografie - zostaną zdyskwalifikowane

 

 1. Fotografie bez metryczki i karty zgłoszenia nie będą brały udziału
  w konkursie (załącznik nr 1).
 2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy umieścić w kopercie opatrzonej godłem (pseudonimem). Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się
  z regulaminem konkursu i jego zaakceptowaniem.
 3. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia i zagięcia prac przesłanych drogą pocztową.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych.

Pozostałe prace nie będą odsyłane, istnieje możliwy osobisty odbiór fotografii
do 2 miesięcy od ogłoszenia wyników, w siedzibie muzeum.

 1. Uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia, oświadcza, że:

•          posiada pełnię praw autorskich do fotografii i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z 4 lutego 1994r. tekst jednolity z 2006r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania ich w druku, wystawiania oraz udostępnianiu na stronach internetowych Organizatora.

 1. Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Muzeum Regionalne

im. Seweryna Udzieli w Starym Sączu

ul. Rynek 6

33-340 Stary Sącz

konkurs fotograficzny”

od dnia 01.09.2020

do dnia 30.09.2020 roku

 (liczy się data wpłynięcia przesyłki do muzeum)

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Fotografie oceniać będzie powołane przez organizatorów jury, które zadecyduje
  o przyznaniu nagród. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 2. Przewiduje się przyznanie następujących nagród pieniężnych:

I nagroda – 500 zł

II nagroda – 400 zł

III nagroda – 300 zł

oraz trzy wyróżnienia po - 100 zł

Organizator zastrzega możliwość innego podziału nagród.

 1. Laureaci powiadomieni zostaną o wynikach konkursu w terminie do dnia 21.10.2020r..

 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród nastąpi w dniu: 06.11.2020

ul. Mickiewicza 33 Stary Sącz o godzinie: 18 00

 

Kontakt z kuratorem konkursu:

 

Alicja Przybyszowska  + 48 602352889

alicjaprzybyszowska@interia.pl

 

Organizator:

Towarzystwo Miłośników

Starego Sącza

Patronat: Starostwo Powiatu Nowosądeckiego

Patronat medialny: starosadeckie.info

 

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej

Stary Sącz - kreatywnie ”

edycja IV

pt; ”Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną

na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz

W IV edycji konkursu „Stary Sącz - kreatywnie” pt. ”Pejzaż Popradzkiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz”

wzięło udział 16 autorów z całej Polski.

Autorzy nadesłali łącznie 64 prace.

Zdyskwalifikowano 8 prac niezgodnych z regulaminem.

 

W dniu 6 października 2020 roku JURY postanowiło przyznać następujące nagrody:

 

I nagrodę otrzymał Jan Brdej za pracę „W dolinie Popradu Wola Krogulecka”

II nagrodę otrzymał Paweł Ferenc za pracę „Poranny spektakl”

III nagrodę: otrzymał Janusz Wańczyk za pracę „Mostek na stawach”

wyróżnienie otrzymał Michała Piotrowskiego za pracę „O wschodzie nad stawami”

wyróżnienie otrzymała Urszula Ferenc za pracę „Światłem malowane”

wyróżnienie otrzymała Renata Michalczyk za pracę „Widok z góry miejskiej w Starym Sączu”

 

Nagroda Specjalna Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu otrzymali:

Aneta Wójcik za pracę „Obserwatorium 2”

Wojciech Andryszczak za pracę „Przebudzenie ze snu”

 

Nagroda Prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącz oraz Firmy BIUROWIEC otrzymała Łucja Małecka za pracę „Droga na Lipie”

Wyboru prac dokonało jury w składzie:

Andrzej Długosz – Prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza – przewodniczący JURY

…………………………………………………………………

Alicja Przybyszowska EFIAP AFRP - członek JURY

…………………………………………………………………

Andrzej Rams – członek Towarzystwa Miłośników Starego Sącza – członek JURY

…………………………………………………………………

Marek Kroczek – Z-ca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

………………………………………………………………

Załączniki